Dokumenty szkoły

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

STATUT Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu w roku szkolnym 2023-2024

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu w roku szkolnym 2023-2024

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu w roku szkolnym 2022-2023

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu w roku szkolnym 2022-2023

Szkolny zestaw programów i podręczników w roku szkolnym 2023-2024

Szkolny zestaw programów i podręczników w roku szkolnym 2023-2024

Roczny Plan Rozwoju Placówki SOSW w Warlubiu na rok szkolny 2021/2022

Roczny Plan Rozwoju Placówki SOSW w Warlubiu na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram pracy Szkół i Internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. „Polskich Olimpijczyków” w Warlubiu w roku szkolnym 2021/2022
od 1.09.2021 r.

Harmonogram pracy Szkół i Internatu SOSW w Warlubiu w roku szkolnym 2021/2022 od 1.09.2021 r.

Informacje dla rodziców - Ogólne warunki ubezpieczenia “Bezpieczna Szkoła” i zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia “Bezpieczna Szkoła”

Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Zarządzenie Nr 4 2022-2023 ws. wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Procedury bezpieczeństwa w szkole:

Zarzadzenia Dyrektora Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu w sprawie wprowadzenia i stosowania zasad obowiązujących w placówce w czasie trwania Pandemii koronawirusa COVID-19

Standardy załatwiania spraw administracyjnych w placówce Ośrodka w związku z zagrożeniami związanymi z koronawirusem SARS- CoV-2

Ewakuacja w trakcie lekcji i przerwy – zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu w szkole

Procedury postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia w szkole

Procedury na wypadek wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego

Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego w szkole, w internacie

Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika (terrorysty) do szkoły

Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego bądź niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły

Procedura postępowania na wypadek podłożenia podejrzanego pakunku

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania pornografii przez wychowanka internatu SOSW im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole

Procedura postępowania na wypadek podłożenia podejrzanego pakunku w internacie

Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego

Procedura postępowania na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego

Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez wychowanka internatu czynu karalnego

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych w internacie

Procedura reagowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu

Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych

Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych - procedura reagowania

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych

Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w internacie lub tzw. fali

Procedury reagowania w przypadku łamania praw autorskich w szkole

Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w internecie- uwodzenie, zagrożenie pedofilią - procedura reagowania

Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów online