Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to szereg działań mających na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Wczesne wspomaganie to również wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie dziecka.
Realizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) w Ośrodku zajmują się specjaliści wchodzący w skład powołanego przez Dyrektora Zespołu WWRD, posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi i kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA TO:

  1. Pomoc dziecku w zakresie:
  1. Pomoc rodzicom w zakresie:

W pracy z dzieckiem i jego rodziną wykorzystujemy następujące metody:

Prowadzimy również specjalistyczną terapię dzieci z autyzmem.

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte wspomaganiem rozwoju?

Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą przesłać lub dostarczyć do poradni psychologiczno-pedagogicznej następujące dokumenty:
• wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (druk dostępny na stronie ppp-swiecie.pl),
• zaświadczenie lekarskie ( druk dostępny na stronie ppp-swiecie.pl),
• opinię przedszkola, jeśli dziecko uczęszcza do niego.

Co należy zrobić, kiedy dziecko uzyska opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju należy zgłosić się do naszej placówki, w której rodzice otrzymają szczegółowe informacje, jak będzie wyglądała organizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia w ramach WWRD prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego środowiskiem rodzinnym. Praca z dzieckiem zaplanowana jest na podstawie specjalistycznej diagnozy dokonanej w poradni. Wymiar zajęć wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.