Szkoła podstawowa

Edukacja w Szkole Podstawowej podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

Kształcenie zintegrowane (klasy I-III)

Kształcenie przedmiotowe (klasy IV-VIII)

I etap edukacyjny - Kształcenie Zintegrowane

Pierwszy etap szkoły podstawowej trwający trzy lata obejmuje kształcenie zintegrowane. Oznacza to, że nie ma podziału na przedmioty. Nauczyciel prowadzi zajęcia według ustalonego przez siebie planu, regulując czas nauki i przerw w zależności od aktywności i możliwości uczniów.
Kształcenie na tym etapie jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Ma ono charakter zintegrowany.

II etap edukacyjny - Kształcenie Przedmiotowe

Drugi etap edukacji szkolnej w klasach IV-VIII - obejmuje on kilka przedmiotów : religia, język polski, matematyka, historia, geografia, biologia, zawodoznawstwo, WOS, przyroda, język obcy, informatyka, technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne.

Uczniowie klasy VIII przystępują w II semestrze nauki do sprawdzianu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, mającego na celu zbadanie stopnia opanowania zdobytych wiadomości i umiejętności. Uczniowie otrzymują do rozwiązania zestawy egzaminacyjne dostosowane do ich stopnia sprawności intelektualnej. Absolwenci Szkoły Podstawowej mogą kontynuować naukę w znajdującej się w tym samym budynku Szkole Branżowej.
Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym a uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Naszym Ośrodku polega przede wszystkim na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Nauczyciele pracują z dziećmi wykorzystując specyficzne formy i metody pracy opisane i praktykowane we współczesnym świecie.

W stosunku do uczniów, zwłaszcza uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, przez cały okres kształcenia w szkole podstawowej, działania edukacyjne są ukierunkowane na zaspokajanie specyficznych potrzeb edukacyjnych tych uczniów, odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych. Przy ustalaniu kierunków pracy z uczniem nauczyciele uwzględniają indywidualne tempo rozwoju ucznia. Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami .

Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne zgodnie z indywidualnym programem edukacyjnym, zachowując korelację treści nauczania i wychowania. Czas zajęć i przerw dostosowują do możliwości i potrzeb uczniów. O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne, w mniejszym stopniu wiek i lata nauki.

Szkoła Podstawowa w Naszym Ośrodku zapewnia uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szczególności:

 1. Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.
 2. Poznawanie różnorodnych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
 3. Dochodzenie do zrozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści.
 4. Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych.
 5. Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.
 6. Poznanie wiadomości przedmiotowych i rozwijanie zdolności spostrzegania tych wiadomości w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
 7. Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.
 8. Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie europejskiej.

Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania różnorodnych umiejętności między innymi:

 1. Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności.
 2. Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień.
 3. Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm.
 4. Rozwiązywania problemów w twórczy sposób. 5. Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 5. Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.
 6. Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.
 7. Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

Nauczyciele poprzez ciągłą współpracę z rodziną ucznia, włączają ją w działalność rewalidacyjną prowadzoną na terenie szkoły. W miarę możliwości rodzice kontynuują niektóre elementy tej działalności w domu ucznia. Szkoła poprzez różnorodne formy działalności integracyjnych, lokalnych i innych przygotowuje środowisko do przyjęcia i zaakceptowania ucznia i udzielania mu pomocy.