Klasy dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Organizacja i metody pracy w tych klasach są w pełni dostosowane do możliwości psychofizycznych wychowanków tak, by zapewnić im optymalne warunki rozwoju. Nabywanie i utrwalanie wiadomości i umiejętności przez uczniów odbywa się tu w oparciu o plany aktywności i indywidualne systemy motywacyjne.
Klasy liczą od 2 do 4 uczniów.
Nauczyciel specjalista jest wspierany przez pomoc nauczyciela podczas wszystkich zajęć grupowych.
Oprócz zajęć edukacyjnych, uczniowie uczestniczą też w terapiach indywidualnych: