Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Dzięki uczęszczaniu na zajęcia korekcyjne Twoje dziecko:
• skoryguje zaistniałe wady postawy,
• nabędzie nawyki utrzymywania prawidłowej postawy ciała,
• wzmocni mięśnie osłabione, a rozciągnie przykurczone,
• zwiększy swoją sprawność i wydolność,
• nauczy się relaksować i zwiększy pojemność życiową płuc,
• rozwinie chęć podejmowania aktywności fizycznej,
• rozwinie wiarę we własne możliwości,
• poprawi zdolność koncentracji uwagi, spostrzegawczości, zapamiętywania co wpłynie na poprawę funkcjonowania w szkole i grupie rówieśniczej,

Postępowanie korekcyjne obejmuje dokładne poznanie dziecka, zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaleceń lekarzy prowadzących i rehabilitantów,
konsultacje z rodzicami, badania i obserwacje kontrolne, testy funkcjonalne i sprawnościowe.
Stosowane ćwiczenia są dobierane do rodzaju dysfunkcji, występującej wady, rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka,
jego sprawności oraz realizowanych celów korekcyjnych. Bazuje się na formach przyjętych w programach w zależności od wieku dziecka z przestrzeganiem zasady indywidualizacji.

CEL GŁÓWNY ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH:
Celem głównym zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej jest podporządkowanie ruchu celom terapeutycznym. Aby temu sprostać trzeba zachęcić dziecko do wykonywania ćwiczeń i uświadomić dziecku i rodzicom potrzebę pracy korekcyjnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH
• wygaszenie istniejącego nawyku i wytworzenia nawyku prawidłowego,
• przestawianie dziecka z nieprawidłowych wzorców postawy i ruchu na wzorce zbliżone do prawidłowych schematów i wzorców ruchowych,
• kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała, utrwalanie nawyku prawidłowej postawy w warunkach zbliżonych do życia codziennego, wyrabianie wytrzymałości posturalnej,
• praca nad normalizacją napięcia mięśniowego i jego rozkładu,
• wyzwalanie ruchów czynnych, wielokrotne powtarzanie ruchów jako podstawa dla prawidłowych ruchów dowolnych,
• zwracanie uwagi na prawidłowe ułożenie punktów kluczowych: głowa, szyja, obręcz barkowa i biodrowa z których na ogół wypływają bodźce nieprawidłowej postawy i rozkładu napięcia mięśniowego,
• prowadzenie ćwiczeń usprawniających utrzymujących ruchomość stawów, sprawność mięśni, elastyczność ścięgien, które zapobiegają powstawaniu przykurczy i utrzymują prawidłowe funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego,
• zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wydłużanie, skracanie lub wzmacnianie odpowiednich grup mięśniowych,
• prowadzenie ćwiczeń oddechowych, rozciągających, elongacyjnych, rozluźniających i relaksacyjnych obniżających napięcie mięśniowe,
• eliminowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez: ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady.
• wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozwój psychofizyczny.

Stanisław Grzonka