Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.soswwarlubie.pl strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu.

Data publikacji strony: 2019-05-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:
• łącza graficzne nie zawierają oznaczenia tekstowego
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
• zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
• część zdjęć i zdjęcia publikowane w galeriach nie posiadają opisu alternatywnego.

Wyłączenia:
• archiwum strony (poprzednia wersja strony) powstało przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Specyfikacja techniczna strony internetowej

Przy budowie strony internetowej www.soswwarlubie.pl wykorzystywano technologie HTML, CSS i JavaScript. Stosowane technologie zapewniają zgodność ze stosowanymi standardami dostępności stron internetowych.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu: 2024-03-17.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Stanisław Grzonka, s.grzonka@soswwarlubie.pl. Kontaktować można się także poprzez dane kontaktowe:
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu
ul. Szkolna 8
86-160 Warlubie
Tel. 052 3326162
E-mail: soswwarlubie4@wp.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. „ Polskich Olimpijczyków” w Warlubiu przy ul. Szkolnej 8.

  1. Do budynku można dostać się pieszo lub pojazdem jednośladowym od strony ul. Szkolnej wzdłuż jego ścian bocznych. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z wjazdu bramą główną pod budynek i wejście główne od strony dziedzińca lub wysiadając na miejscu postoju wzdłuż posesji prowadzącej ul. Szkolną w kierunku Publicznej Szkoły Podstawowej i Hali Sportowej wjeżdżając za budynkiem przy ulicy Szkolnej 10 w prawo.
  2. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony dziedzińca- boiska szkolnego.
  3. Dla osób na wózkach jest możliwość wjazdu wejściem głównym i przy pomocy i wsparciu osób trzecich wjazd po czterech stopniach na parter budynku.
  4. Na parterze budynku można poruszać się wózkiem bez ograniczeń architektonicznych zarówno po pomieszczeniach edukacyjnych jak również korzystając z toalety.
  5. W placówce na chwilę obecną nie ma platformy przyschodowej i windy.
  6. Przy wejściu głównym na ścianie po lewej stronie znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem pomieszczeń.
  7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  8. Osoby niedowidzące i niewidome oraz niedosłyszące i głuche mogą skorzystać z pomocy asystenta po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z placówką i umówieniu wizyty.
  9. Na terenie placówki można przemieszczać się z psem asystentem, przewodnikiem.
  10. Przy miejscu postoju znajduje się jedno miejsce parkingowe oznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Wniosek o zapewnienie dostępności:

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

• dane kontaktowe wnioskodawcy,
• wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
• wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
• wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

• osobiście: w Sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu w godzinach 8.00-15.00, ul. Szkolna 8, 86-160 Warlubie lub
• korespondencją pocztową na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu, ul. Szkolna 8, 86-160 Warlubie lub
• korespondencją elektroniczną na adres mailowy soswwarlubie4@wp.pl. lub
• poprzez ePUAP: /SOSW_Warlubie/SkrytkaESP

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

Dostępność cyfrowa

Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej/aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej powinien zawierać:

• dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
• wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
• wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
• wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy

Wnioski z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej można składać:

• osobiście: w Sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu w godzinach 8.00-15.00, ul. Szkolna 8, 86-160 Warlubie lub
• korespondencją pocztową na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu, ul. Szkolna 8, 86-160 Warlubie lub
• korespondencją elektroniczną na adres mailowy soswwarlubie4@wp.pl. lub
• poprzez ePUAP: /SOSW_Warlubie/SkrytkaESP

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w wyżej wymienionym terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszeniem integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki:

Wniosek o zapewnienie dostępności (format .docx) - pobierz
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej (format .docx) - pobierz