Biofeedback

Biofeedback EEG (ElektroEncefaloGrafia) lub neurofeedback – jest nowoczesną formą neurorehabilitacji, która wykorzystuje sprzężenie zwrotne do regulowania czynności bioelektrycznej mózgu. W ramach swojej aktywności mózg wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych obszarów funkcjonalnych. Dzięki świadomemu wysiłkowi trenującego oraz wykorzystując plastyczność mózgu, możemy regulować amplitudę – częstotliwość występowania fali elektromagnetycznej w określonym obszarze funkcjonalnym mózgu. Elektrody podłączane w różnych miejscach na skórze czaszki i uszach zbierają dane o występowaniu poszczególnych pasm fal, oprogramowanie zamienia te informacje w zrozumiały dla pacjenta obraz. Pacjent ma tak sterować aktywnością swojego mózgu, aby np. widziany na ekranie samochód wyścigowy przyśpieszył.
Wskazania:
• ADHD i ADD (nadpobudliwością, impulsywnością, zaburzeniami koncentracji i utrzymywaniem uwagi w różnym stopniu),
• zaburzeniami uczenia się i zachowania jak:
• dysleksja,
• dysgrafia,
• dysortografia,
• dyskalkulia,
• dyspraksja,
• agresją i autoagresja,
• wolne tempo pracy,
• niska motywacja

Eeg Biofeedback stosuje się również po:
• urazach i udarach mózgu
• w autyzmie i całym spektrum zaburzeń autystycznych
• w zespole Aspergera
• w zespole Downa i zaburzeniach rozwoju psychoruchowego
• mózgowym porażeniu dziecięcym,
• padaczkach
• OCD (Zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych)
• depresji, lękach, panice

Marcin Sękowski