Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.soswwarlubie.pl strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu.

Data publikacji strony: 2019-05-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:
• łącza graficzne nie zawierają oznaczenia tekstowego
• obiekty ramek łącza do mapy lokalizacji szkoły nie zawierają oznaczenia tekstowego
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
• część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
• archiwum strony (poprzednia wersja strony) powstało przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Specyfikacja techniczna strony internetowej

Przy budowie strony internetowej www.soswwarlubie.pl wykorzystywano technologie HTML, CSS i JavaScript. Stosowane technologie zapewniają zgodność ze stosowanymi standardami dostępności stron internetowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Stanisław Grzonka, s.grzonka@soswwarlubie.pl. Kontaktować można się także poprzez dane kontaktowe:
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu
ul. Szkolna 8
86-160 Warlubie
Tel. 052 3326162
E-mail: soswwarlubie4@wp.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Formy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. : „ Polskich Olimpijczyków” w Warlubiu na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, poz. 1696.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) zapewnione są wolne przestrzenie od barier architektonicznych poziomych na parterze i I piętrze budynku. Bariery Pionowe w postaci platformy przyschodowej będą spełnione w roku 2021.
Lit. c) zapewniona jest informacja o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny lub głosowy z wykorzystaniem formy alternatywnej.
Lit. d) zapewnia dostęp do budynku dla osób korzystających z psa asystującego.
Lit. e) zapewnienia możliwości ewakuacji z budynku z wykorzystaniem służb ratowniczo -gaśniczych z wykorzystaniem rękawa ratowniczego.
Art. 6 ust.2 w zakresie dostępności cyfrowej zamieszczono informacje o formach dostępności na stronie BIP oraz stronie internetowej placówki pod adresem soswwarlubie4@wp.pl
Art. 6 ust.3 w zakresie dostępności informacyjno- komunikacyjnej :
Lit. c) spełnienie wymogu informacji o zakresie działania placówki w postaci pliku odczytywalnego,
Lit. d) zapewnienie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami komunikacji z placówką.
Pozostałe zakresy spełniania wymogów dostępności są realizowane w sposób alternatywny zgodnie z art. 7 ust. 1,2 i 3 niniejszej ustawy.